IV.A. A feudális kor

1001 Gyõr Város Tanácsának iratai 1567-1742
12,40 fma.
Gyõr Város Tanácsának Jegyzõkönyvei 1600-1742

Protocolla Ordinaria Civitas Jaurinensis

A bejegyzéseket idõrendben, évenként újra kezdõdõ sorszámozással látták el. 1835-ig kötetek végén betûrendes névmutatók vannak. 1836-tól a névmutatók külön kötetet alkotnak. A névmutatók a lap és bejegyzés számára utalnak. Kutatni a névmutatók segítségével lehet.

b.
Jegyzõkönyvi iratok
(Acta penes prot. reperta) 1603-1742

c.
Királyi rendeletek közigazgatási ügyekben
(Mandata regia in politicis) 1603-1742

d.
Királyi rendeletek katonai ügyekben
(Mandata regia in militaribus) 1650-1742

e.
Kamarai rendeletek
(Decreta cameralia) 1674-1742

f.
Helytartótanácsi rendeletek közigazgatási ügyekben
(Intimata... in politicis) 1674-1742

g.
Helytartótanácsi rendeletek katonai ügyekben 1733-1742

h.
Levelezések (Litterae) 1603-1742

i.
Magánfelek beadványai, hagyatékok 1600-1741

j.
Végrendeletek (Testamenta 1601-1742

k.
Végrendeletek másolati könyve 1726-1783

l.
A város magánokiratai 1644-1742

n.
A gyõri várparancsnok elleni sérelmi iratok 1610-1704

o.
Magánosok iratai
(Memoralia privata) 1604-1742

p.
Esküszövegek formuláskönyve 1733

q.
Gyõr város telekkönyvei (Grundbücher)
Az elsõ kötetek: az 1567, 1617, 1634-dik évi kimutatást tartalmazzák, a vár, vagyis a belváros házairól (ölekben), az 1703-dik évi kötet Újvárosról készült, a többi kimutatás az egész város területére és a külterületekre vonatkozik. Az egyes kötetek általában külön-külön a városrészek adatait tartalmazzák. Kutatni kötetenként, évszámok alapján lehet.
1567-1703

r.
Királyi rendeletek törvénykezési ügyekben
(Mandata regia in iuridicis) 1603-1742

s.
Királyi rendeletek büntetõperes ügyekben
(Mandata regia in criminalibus) 1716-1742

t.
Tiltakozások, eltiltások és intések
(Protestationes, inhibitiones et admonitiones) 1613-1742

u.
Vizsgálati iratok
(Inquisitiones pro parte privatorum) 1612-1742

v.
Rab és tanúvallomások
(Reorum examina) 1724-1742

x.
Peres iratok
(Actiones in protocollis contentae) 1602-1733

y.
Perek
(Pocessus in protocollis contentae) 1602-1712

z.
Polgári perek
(Processus civiles) 1603-1742

aa.
Bûnfenyítõ perek
(Processus criminales) 1720-1742

bb.
Tárnokszéki perek másolati könyve 1600-1742

1002 Gyõr város közgyámjának iratai 1718-1742
0,80 fm

1003 Gyõr város kamarásának iratai 1711-1742
0,30 fm

a.
Vásári jövedelmek könyve 1728-1742

b.
Kövezetvám számadások 1725-1742

c.
Borszámadások 1739-1742

d.
Kamarai számadás 1711-1742

e.
Fõhadnagyi számadás 1726-1742

1004 Gyõr város adószedõjének iratai 1629-1745
0,80 fm

a.
Adólajstromok 1629-1743

b.
Adóelszámolások 1712-1745

1005 Gyõr város gazdasági bizottságának jegyzõkönyvei 1732-1742
0,20 fm

1051 Ferenczy Antal kir. kamara által kiküldött biztos mûködésére vonatkozó iratok
(Acta Commissionis Ferenczyanae)
A kutatóknak az egész iratanyagot át kell néznie. 1778 -1788
0,10 fm

1052 Fogarassy Gábor kormánybiztosságára vonatkozó iratok
A vizsgálatra a gazdasági bizottmány panasza alapján került sor.
A kutatónak az egész anyagot át kell néznie. 1819
0,03 fm

1053 Boronkay János kir. biztos mûködésére vonatkozó iratok.
A "választott község" és a belsõ tanács közötti viszálykodás lecsendesítésére kiküldött Boronkay János kir. biztos mûködésére vonatkozó iratok A kutatónak az iratokat át kell lapoznia.
1833
0,03 fm

1054 A bástyadöntõ pénztár megkárosításával vádolt Czéh János ügyére vonatkozó iratok
Czéh János Gyõr városi bíró bûnfenyítõ ügye A kutatónak az egészet át kell néznie.
1833
0,04 fm

1055 Gyõr Szab. kir. város választó közönségének iratai
(Proth. Ordinaria electae communitatis) 1743-1848
2,30 fm

a.
Jegyzõkönyvek 1782-1848

b.
Iratok 1782-1848

c.
Tisztújítószéki jegyzõkönyvek 1743-1848

Jegyzõkönyvek (Prothocollum Restauratorium): 1743 - 1836.

Iratok (Acta Sedis Restauratoriae) hiányosak: 1790-1896.

A jegyzõkönyvek bejegyzései és az iratok sorozata az idõrendet követi. A kutatónak az idõrend ad segítséget.

d.
Országgyûlési követek részére kiadott utasítások, a követek által küldött jelentések és azok mellékletei
(Acta Diaetalia)
Az egyes csomókban fellelhetõ ugyan bizonyos idõrendi rendezés, de az nem következetes. Segédeszköz nincs, csomónként kell átnézni a forrásokat.
1751-1848

e.
Szószólói jegyzõkönyv 1754-1789

A szószóló a város külsõ tanácsának tagja, akinek feladata volt a város gazdálkodásának felügyelete. Jelentõs szerepet játszott a döntések elõkészítésében, az ülések irányításában. Gondoskodott a határozatok végrehajtásáról is. A kötetben szerepelnek a ház eladások, vásári jövedelmek és az "újpolgárság" megszerzése után beszedett díjak. Kutatni a kötet átlapozásával lehet.

1056 Gyõr Szabad Királyi Város Tanácsának iratai 1743-1848
146,20 fm

a.
Tanácsülési jegyzõkönyvek
(Prot. Ordinaria) 1743-1848

b.
Gyõr városhoz érkezett királyi parancsolatok közigazgatási ügyekben
(Mandata regia in politicis)
1743-1836

Az iratokat idõrendbe szedték és sorszámozták. A késõbb érkezett iratokat is (idõrendbe) a gyûjteményhez csatolták emelkedõ számsorban. A név- és tárgymutató az irat keletkezési évére és az irat számára utal. Kutatni a név- és tárgymutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve a Mandata regia in Juridicis sorozat mutatójával.

c.
Királyi rendeletek katonai ügyekben
(Mandata regia in militaribus)
Kutatni a mutató segítségével lehet. (Mutató: 1650-1779) 1746-1779

d.
Királyi rendeletek könyvei
(Prot. Resolutionum regiorum) 1744-1845

Királyi végzések, döntések másolatai a várost vagy a város lakóit érintõ ügyekben. Jegyzõkönyvek névmutatóval ellátottak: 1744-1845. A bejegyzések az egyes kötetekben sorszámmal ellátottak, az idõrend azonban még az egyes köteteken belül sem következetes. Ami valószínûleg azzal magyarázható, hogy az iratokat akkor adták le másolásra, amikor azokra már nem volt szükség. A névmutató a kötet oldalszámára és az ügy számára utal. A névmutató segítségével lehet kutatni.

e.
Kamarai rendeletek
(Decreta cameralia) 1743-1836

A m. kir. udvari kamara Gyõr városához intézett rendeletei pénz és gazdaság ügyekben. Iratok: 1674-1836, névmutató: 1674-1836-ig terjednek. A II. levéltár rendezéskor az iratokat idõrend szerint rendezték és sorszámozták. A késõbben keletkezett iratokat is ugyanolyan rendszer szerint csatolták a sorozathoz. A névmutató az irat keltére (régi elhelyezésére) és számára utal. Kutatni a betûrendes névmutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve a Kameral - Administration sorozat mutatójával.

f.
Helytartótanácsi rendeletek közigazgatási ügyekben
(Intimata. . . in politicis) 1743-1848

A M. Kir. Helytartótanács Gyõr városához intézett leiratai közigazgatási ügyekben a sorozatba sorolták be 1850-tõl 1853-ig a fehérvári polgári kerület fõispánjának, majd Gyõr megyefõnökének a városhoz intézett átiratait tartalmazza. Iratok: 1714- 1848, illetve 1853-ig, névmutatók: 1714-1853 terjednek. A hat kötetes névmutató több évrõl összevonva abc rendben tartalmazza az érdekeltek neveit és az irat keletkezési évére (régi elhelyezésére) és számára utal. Az utolsó négy kötet mutató (1812-1836, 1837-1854) együtt használható, mert az elsõ kötet A-K-ig, a második L-Z-ig készült.

g.
Helytartótanácsi rendeletek katonai ügyekben
(Intimata... in militaribus)
A M. Kir. Helytartótanács Gyõr városához intézett leiratai katonai ügyekben. Iratok:1733-1783 tárgymutató: 1733-1780 terjednek. A második levéltár rendezéskor az iratokat idõrendbe szedték, és az iratokat 1-254-ig futó sorszámmal látták el. Tárgymutató az irat tárgyát tartalmazza alfabetikus rendben és az irat keletkezési évére és számára utal. A mutató egybe van a Mandata Regia Militaribus mutatójával.
1743-1783

h.
Helytartótanácsi rendeletek könyve
(Liber normalium politicorum) 1780

Másolatok a Magyar Kir. Helytartó Tanács által közigazgatási és a Magyar Kir. Tábla által törvénykezési ügyekben kiadott rendeletekrõl. A bejegyzések idõrendben történtek. A kötetekhez betûrendes tárgymutatót kötöttek hozzá, amely utal a kötet lapszámára és a bejegyzés számára. A tárgymutató segítségével kutatható.

i.
A gyõri kerületi biztos rendeletei
(Mandata camissarii regii Jauriensis) 1785-1790

II. József-kori kir. biztos rendelkezései katonai ügyekben. Az iratok az idõrendet követve, 1-tõl 952-ig sorszámozás szerint rendezettek. A névmutató az irat keletkezési évére, számára (régi elhelyezésére) utal. Kutatni a névmutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve az Ins. V. Comitum Jaur. et Moson. Cotus. sorozat mutatójával.

j.
A gyõri kamarai adminisztráció rendeletei 1785-1790

II. József-kori Gyõrött székelõ kamarai igazgatóság Gyõr városához intézett iratai gazdasági ügyekben. Az iratok az idõrendi sorrendet követve 1-tõl 401-ig terjedõ sorszámozással vannak ellátva. A betûrendes névmutató az irat keletkezési évére (régi elhelyezésére) és az irat számára utal. Mutató egybe van kötve a Decreta Cameralia sorozat mutatójával.

k.
Gyõr-Moson vármegyei adószabályozási albizottság átiratai
Kutatni az iratok áttekintésével lehet. 1786-1790

l.
A pozsonyi tartományi bizottság átiratai
(Litterae comissariatus provincialis Posoniensis) 1745-1759

A pozsonyi ker. hadbiztosságnak a városhoz intézett átiratai hadiadó kivetése, elszámolások és átmenõ katonaság elszállásolása tárgyában. Az iratok idõrendi sorrendben, de irattári jelzet nélkül vannak elhelyezve. A kutatónak az egész dobozt át kell néznie.

m.
Nádori leiratok
A nádor városhoz intézett levelei, fõként az 1831. évi kolera ügyében. A kutatónak az egész csomót át kell néznie.
1829-1834

 

n.
Alispáni átiratok 1785-1812

Az egyesített Gyõr-Moson vármegyei alispánok értesítései a várost érintõ ügyekben. Az iratok 1-tõl 1891-ig terjedõ, az idõrendet követõ sorszám szerint rendezve. A név- és tárgymutató utal a keletkezési évére, az irat eredeti elhelyezésére (ladula, fasciculus) és számára. Kutatni a mutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve a Mandata Comissarii Regii sorozat mutatójával

o.
Gyõr vármegye közönségének átiratai 1813-1831

A vármegyei hatósággal folytatott hivatalos ügymenet átiratai. Az iratok idõrendi sorrendben taláhatók. Kutatási segédeszköz nincs, a kérdéses évbõl minden irat átnézendõ.

p.
Levelezés (Litterae Missiles) 1743-1848

A város hatóságához más hivataloktól különbözõ ügyekben érkezett megkeresõ levelek. Iratok: 1743-1847. Névmutató: 1758. A Litterae Missiles több (egymással idõben párhuzamos) sorozatból áll. Ezek közül az elsõ levéltár rendezéskor keletkezett mesterséges gyûjteményt kell kiemelni, melyhez névmutató is készítettek 1758-ban. Az iratokat itt 1-tõl 410-ig terjedõ sorszámmal rendezték. A levélküldõk neveit tartalmazó névmutató az iratok keletkezési évére és számára utal. A többi irat idõrend szerint rendezve, viszont mutatója nincs. Ezek vagy csomónként nézhetõek át, vagy a tanácsi jegyzõkönyvek mutatóinak segítségével kereshetõk meg. Ebbõl az irat megléte és keletkezésének dátuma tudható meg.

q.
Magánfelek beadványai
(Memorialia privata) 1743-1758

Magánosok kérvényei a városi tanácshoz vegyes közigazgatási ügyekben (1743 -1758) Az iratok 1-tõl 340-ig terjedõ sorszám szerint rendezettek. Segédeszközül az 1758-ban készült névmutató használható, ez az irat számára utal. Az iratsorozat összefügg a tanácsi jegyzõkönyvekkel. Az 1-tõl 71-ig a számozott iratok hiányoznak. Kutatni a névmutató segítségével lehet.

r.
Folyamodások (Instantiae) 1786-1847

Folyamodások, megkeresések, kérvények a városhoz közigazgatási ügyekben. Az iratanyag az iktató (tanácsi jegyzõkönyv) folyószámának sorrendjében talállhatók A segédkönyveket a tanácsi jegyzõkönyveivel közösen vezették.

s.
Jegyzõkönyvi mellékletek 1743-1786

(Acta privatorum penes protocolla repeta)
Magánfelek vegyes ügyeket tartalmazó iratainak gyûjteménye. Iratok: (1735-1786). Névmutató: 1735-1786. Az iratok 1-tõl 569-ig tartó sorszám szerint rendezettek. A betûsoros névmutató az irat keletkezési évére (régi elhelyezésére) és számára utal. Kutatni a névmutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve a Testamenta Privatorum állag mutatójával.

 

t.
Fogalmazványok 1743-1848

A város tanácsához érkezett megkereséseknek, leiratoknak, leveleknek megvalaszolt fogalmazásai különbözõ tárgyakban. Az iratok évenkénti újrakezdõdõ sorszámozás szerint rendezettek. Az 1743-tól 1752-ig keletkezett iratok egy csomóban vannak csoportosítva folyamatos sorszámozással. A név- és tárgymutatók évenként betürendben készültek, amelyek tartalmazzák az érintett nevét, az irat keltét és számát. Kutatni a név- és tárgymutató segítségével lehet. 1786-ig mutató hiányában csomónként nézendõ át. Ez az iratsorozat szorosan összefügg a Protocollum expeditionum copiatarum sorozattal. (lásd: IV.A.56 u) Az iratokból hiányzik 1790 évbõl 1- 133. számig, 1793 évbõl 121-339. számig, 1795 évbõl 1-290. számig, 1796 évbõl 1-137. számig, 1798 évbõl 1-320. számig ter-jedõ források sorozata.

u.
Fogalmazványok jegyzõkönyve 1752-1788

Vegyes tárgyú fogalmazások másolatai, valamint a kiadásnál szükséges levélminták, továbbá a hivatalnoki esküminták gyûjteménye. A jegyzõkönyvek: 1743-1788. (Protocollum expeditiorum copiatorum) A 3-tól a 14-dik kötetig idõrendi sorrendben vegyes tárgyú fogalmazásokat tartalmaz. A kötetek végén 1743-1777-ig név- és tárgymutatók találhatók. Az elsõ kötet levélformulákat, eskümintákat, a második a királyhoz címzett felterjesztéseket (Raepresentationes 1773-75), a 15-dik kötet pedig a városhoz beadott kérvényekre (Instantiae) hozott döntéseket tartalmazza (1784-88). Ezekhez viszont nincs mutató könyv. Általában véve a név- és tárgymutató segítségével kutatható. Az 1., 2. és a 15. kötethez nincs mutató. E köteteket a kutatónak át kell néznie.

v.
A városi hatóság felterjesztései és folyamodásai 1743-1772

(Representationes et Instantiae civitatis)

Magánosoknak a városhoz intézett tiltakozásai, óvástételei stb., vegyes ügyekben.(1613-1838) Az elsõ csomó az 1758-ig keletkezett iratokat tartalmazza, idõrendben 1-tõl 136-ig terjedõ sorszámmal. Ehhez az anyaghoz 1758-ban névmutató készült, amely az irat keletkezési évét és számát jelöli meg. Az 1759-tõl 1838-ig terjedõ forrásanyag évek szerint van rendezve, viszont ehhez az anyaghoz nincs mutató. Az 1775-1799-ig terjedõ forrásanyag hiányzik. A kutatónak az elsõ csomóhoz névmutató segít, a többi dokumentumhoz nincs segédeszköz.

x.
Tisztviselõk hivatali utasításai
(Instructiones pro officialibus) 1771-1813

Ügyviteli utasítások egyes városi hivatalok és tisztviselõk részére, fõképpen a piaci helypénz, vásári rendtartás és pénzkezelés tárgyában. Továbbá a városi tisztviselõk és alkalmazottak részére készült esküminták gyûjteménye: 1753-1813-ig terjedõen. Az ügyviteli utasítások jegyzõkönyve idõrendben tartalmazza a bejegyzéseket. A két kötet azonban idõben párhuzamosan van vezetve. Az esküminták jegyzõkönyveinek elsõ kötetéhez nincs segédeszköz, a másik két kötethez viszont van, mely az oldalszámra utal. Kutatni az esküminták két újabb köteténél a névmutató szerint, a többi kötetnél pedig azok átnézésével lehet.
y.
Jogok és kötelezettségek könyve
Kutatni a kötet áttekintésével lehet.
1743-1848

z.
Esküszövegek formulás könyve (Formulae iuramentorum) 1743-1755

aa.
Élelmiszerek piaci árjegyzékei
(Limitatio victualium) 1743-1848

A vásári bíró, majd késõbb a rendõrkapitány által megállapított piaci árakról vezetett jegyzékek: 1743-1847-ig terjedõen. Egyes árjegyzék táblázatok idõrendben találhatók.Kutatásnál csomónként kell átnézni a forrásokat.
bb.
Katonai ügyek iratai
(Acta militaria privata et publica) 1713, 1743-1785

cc.
A város által kötött szerzõdések jegyzõkönyve (Prot. contractus civitatis)
Kutatni a kötet átnézésével lehet. 1754-1790

dd.
A város magánokiratai 1743-1848

A város által kötött szerzõdésekre és kezdeményezett perekre, továbbá határjárásokra, kiváltságokra, kegyúri jogokra stb., vonatkozó iratok. Az iratok az idõrendi sorrendnek megfelelõen 1-tõl 4991-ig terjedõ sorszám szerint rendezettek. A név- és tárgymutató az irat keletkezési évére és számára utal. Ténylegesen az állag és mutatója tartalmazza az 1849-1854 közötti idõszakot. Kutatni a név- és tárgymutató segítségével lehet.

ee.
Franciák gyõri tartózkodására vonatkozó iratok (Acta Gallicana) 1809-1846 1861

Napóleon által 1809-ben a demarkációs vonalon belül esett határ hadisarcának felosztásáról és elszámolásáról vezetett jegyzõkönyvek. A kifosztott városiak és vidékiek panaszlevelei a francia katonák zsarolásai miatt és egyéb, a francia itt tartózkodására vonatkozó iratok.. Az Acta Gallicana sorozat iratcsomói vegyes tartalmúak, mégis általában az 1. 2. számú csomó a francia hadvezérek által a városi bizottsághoz írt levelek, a 4. és 7-12. csomókban a hadisarc iratai, az 5., 6. csomókban pedig a polgárok panaszlevelei találhatók. Ezeket követik az un. elszámolási kötetek. A kutatáshoz segédeszköz nincs, csomónként, illetve kötetenként kutathatóak.
ff.
Új polgárok könyve (Album neocivium)
Gyõri polgárok névsorát tartalmazó kimutatások és az úgynevezett új pol- gárok bejegyzései. A név mellett jelezve van a lefizetett illeték mennyisége is. Az elsõ kötethez külön névmutató található, a második kötethez a névmutató hozzá van kötve. Kutatni a névmutató szerint
1743-1848 1879

gg.
Gyõr város által kiadott útlevelek jegyzõkönyvei
(Connotationes passum) 1771, 1834-1848

A kötetekben a bejegyzések általában idõrendben találhatók meg. Az egyes személyekre vonatkozó bejegyzések többnyire a következõ adatokat tartalmazzák: sorszám, név, az úti levél kiadásának kelte, hová kíván utazni és kinek a jótállására adták ki az útlevelet. Segédeszköz nincs, kötetenként kutatható.

hh.
Szomszédi egyezségek jegyzõkönyve 1833-1847

Birtok adásvételekkel kapcsolatos birtokszomszédi egyezségek. Kutatni a kötet átlapozásával lehet.

ii.
Telekkönyvek 1817-1830

jj.
Végrendeletek 1743-1848

Magánosok végrendeleteibõl alkotott gyûjtemény: Az iratok idõrendben 1-tõl 1600-ig terjedõ sorszámmal vannak ellátva. Az anyaghoz betûrendes névmutató készült, amely az irat keletkezési évére, számára és régi elhelyezésére utal. Az 1850. utáni anyagot már nem sorszámozták a forrásokhoz, hanem betûrendbe szedték. Ehhez az anyaghoz mutató nincs. Kutatni 1850-ig névmutatóval, ezután a betürendes csomók átnézésével lehet.
kk.
Végrendeletek másolati könyve
Jegyzõkönyvbe másolt végrendeletek a városi polgárok eredeti végrendeleteirõl.. A jegyzõkönyvek idõrendi sorrendben tartalmazzák a végrendeletek szövegét. A kötetek végén névmutató található, mely betûrendben tartalmazza a végrendelkezõk neveit és a kötet oldalszámára utal. Kutatni a kötetek végén levõ névmutató segítségével lehet.
1726, 1743-1783

ll.
Hagyatéki iratok 1743-1854

Magáncsaládok okiratai, osztálylevelei, hagyatéki leltárai, csõdelszámolásai stb.,(1600-1854). Az iratok idõrendben sorszámozva, 1-tõl 9550-ig terjednek. A névmutatók az érdekelt személyek neveit tartalmazzák betûrendben és az irat keletkezési évét, régi elhelyezését valamint az irat számát mutatják. Kutatni a névmutató segítségével lehet.
(I. 1600-1843, II.1844-1854)

mm.
Hagyatéki leltárak másolati könyvei 1780 -1781

Az elhalt városi polgárok jegyzõkönyvbe másolt hagyaték leltárai. A jegyzõkönyvekben az egyes bejegyzések idõrendben folytatólagos sorszámozással. A kötetek végén névmutató található, mely a kötet oldalszámára és esetleg a bejegyzés számára utal. Kutatni a névmutatók segítségével lehet.

nn.
Birtokátírási díjak jegyzékei 1780 -1818

Felvallási jegyzõkönyvek alapján készült nyilvántartások az átírási díjak elszámolására. A jegyzõkönyvek: 1780-1850-ig terjednek. A kötetekben az egyes ügyek sorszámozva szerepelnek. 1792-tõl a kötetek végén névmutató van, amely 1824 évig a kötet lapszámára, ettõl az idõtõl kezdve a lapszámra és ügyszámra utalnak. A névmutató a birtokváltozásban érdekelt személyek neveit tartalmazza betûrendben. Az elsõ kötethez mutató nem lévén az egészet át kell néznie a kutatónak.

oo.
Felvallási jegyzõkönyvek
(Prot. fassionalia) 1742-1848 (1850)

Birtok változásokról vezetett jegyzõkönyvek (adás-vétel, csere). Kizárólag a Gyõr városi házakról, telkekrõl és földekrõl rendelkezõ nyilvántartások. A köteteken belül az ügyek sorszámozva találhatók. A névmutató a kötet lapszámára, esetleg az ügyszámra utal. 1839-tõl a jegyzõkönyveket nyomtatvány íveken vezetik, melyek rovatai tartalmazzák a birtokátírási díjakat is. Az 1829-es és az 1830-as évekbõl származó két füzet is ilyen nyomtatott íveken syerepel. Ezeknek a szövege azonban megtalálható a 11-dik kötetben is. 1830-tól 1844-ig van egy kötet névmutató-sorozat is. Ennek adatai azonban csak a 14-dik kötethez 1839-1844, és az 1829 valamint az 1830-dik évi füzetekhez használhatók. Valószínû, hogy 1829-ben megkezdték a nyomtatott íveken való jegyzõkönyvvezetést, ehhez készült a mutatókönyv, késõbb azonban az 1831-tõl 1838-ig terjedõ éveket két kötetbe átírták, ezért az eredeti oldal és ügyszámozás megváltozott, s így ehhez a két kötethez ez a mutató nem használható. Ezekhez a kötetekhez tehát új mutatókat kötöttek hozzá. Az 1839-tõl 1844-dik évig terjedõ kötetekhez a "Sorozat"-on kívül nincs más mutató.

Kutatni a jegyzõkönyvek végén, vagy külön kötetben lévõ névmutatók segítségével lehet. A mutatók betûrendben tartalmazzák az érdekelt személyek neveit és az ügy sorszámát, esetleg a kötet lapszámára utalnak.

pp.
Záloglevelek jegyzõkönyvei
(Prot. litterarum pignorium) 1804-1846

A városi polgárok vagyonbiztonsága végett készült nyilvántartások a magánosok között létrejött záloglevelekrõl. A kötetben a bejegyzések folyamatos sorszámozással ellátva találhatók. A kötethez kötött névmutató betûrendben tartalmazza az érdekeltek neveit és a kötet lap- és ügyszámára mutat. Kutatni a névmutató segítségével lehetséges.

qq.
Adósságok megfizetésének jegyzõkönyvei
(Prot. debitorium anticipationalium) 1795-1818

Nyilvántartás az udvari kamarának illetve a kincstárnak hadi szükségletekre elõlegezett kölcsönökrõl és egyéb szolgáltatásokról. A könyv néhány bejegyzést tartalmaz. Az egyes bejegyzések rendszerint tartalmazzák a kölcsönzésre vonatkozó felsõbb rendelkezést és a kölcsön összegét. A könyvhöz kutatási segédeszköz nincsen.

rr.
Betáblázási jegyzõkönyvek
(Prot. intabulationum) 1743-1848 (1851)

Kötelezvények, adóslevelek betáblázási jegyzõkönyvei. A bejegyzések évenként újrakezdõdõ sorszámozással vannak ellátva. A kötetek elején vagy a végén névmutató van, mely az érdekelt személyek neveit tartalmazza betûrendben és a kötet oldal- és ügyszámára utal. Kutatni a névmutatók segítségével lehetséges.

 

ss.
Végrehajtásokkal kapcsolatos iratok
(Acta executionalia)
Kutatni az iratok áttekintésével lehetséges. 1758-1788

tt.
Irgalmas segedelem könyv
(Prot. subsidiorum charitatis)
Jótékonysági segélyek könyve. Kutatni a kötet átnézésével lehetséges.
1787-1830

uu.
Magánosok részére teljesített vizsgálatok iratai
(Inquisitiones pro parte privatorum) 1743-1785

A városi hatóság által vegyes ügyekben megejtett vizsgálatok irata. Négy úgynevezett csomó iratanyagát idõrendbe szedték és 1-tõl 257-ig futó sorszámmal látták el. Ehhez névmutatót is készítettek, mely az irat keletkezési évére és számára utal. Három csomóban idõrendben szerepelnek ugyan az iratok, de nincsenek sorszámozva és nincs hozzá mutató sem. Az iratok ugyanabból a korból valók, mint az elõzõek, valószínû, hogy ez a három csomó egy késõbbi gyûjtés eredménye. Kutatni névmutató, valamint a csomók átnézésével lehet.

***

1057
Gyõr gazdasági bizottságának jegyzõkönyvei
1743-1848
0,60 fm

1058

Gyõr város szegényekre és árvákra ügyelõ bizottmányának iratai 1777-1847
0,35 fm

a.
Jegyzõkönyvek 1831-1847

b.
Szegényintézet és árvaház iratai 1777, 1787 1831-1847

1059
Bástyabontó bizottság iratai 1820-1841
0,80 fm

1060
Gyõr városának a francia hadisarc ügyében kiküldött bozottságának iratai 1832-1846
0,03 fm

1061
Az izraeliták letelepedése ügyében kiküldött választmány iratai 1842-1849
0,30 fm

1062
Gyõr város Bisinger alapítványi bizottmányának iratai 1743-1849
0,05 fm

1063
Gyõr város kamarási hivatalának iratai 1832-1848
10,05 fm

a.
Költségelõirányzatok 1832-1848

b.
Házipénztári számadások 1742-1849

c.
Ölfa számadások 1744-1789

d.
Borszámadások 1743-1822

e.
Sörfõzõ számadások 1757-1771

f.
Pálinkaszámadások 1746-1777

g.
A városi téglaégetõ számadásai 1768-1805

h.
Utvám számadások 1748-1787

i.
Kövezetvám számadások 1743-1822

j.
Vásári bevételek számadásai 1742-1816

k.
Utcavilágítási számadások 1816-1847

l.
Az 1831. évi kolerajárvány költségeinek számadásai 1831-1835

m.
Temetõszámadások 1748-1839

n.
A Camillus rk. templom számadásai 1790-1847

o.
A szabadhegyi rk. templom számadásai 1791-1847

p.
Az újvárosi rk. templom számadásai 1749-1847

q.
A Kálvária alap számadásai 1847

r.
Az alapítványi pénztár számadásai 1838-1839

s.
A Hufnágel és Györgyi alap számadásai 1838-1847

t.
A Lettmayer alap számadásai 1816-1847

u.
Fõhadnagyi számadások 1743-1776

v.
Termény- és anyagszámadások

c - g Anyagszámadási kimutatások. A város gazdasági hivatala által vezetett anyagszámadások.(Termények, építõanyagok, stb.)Nagyalakú ûrlapok, kiterítve tékákban. A bejegyzések idõrendben, az ûrlapok évenként lettek rendezve. Kutatási segédlet nincs, évenként átnézendõ.

k. u. v. l. Az 1831-dik évi kolera járvány költségeivel kapcsolatban Gyõr város adózóira kivetett költségek számadáskönyvei: 1833-1836. Egy-egy kötetben egy év anyaga van. A kötetek idõbeli sorrendben tal'lhat. Kutatáshoz segédlet nincs.

r. t. Gyõr város szegény, árva, és alapítványi bizottmányának mûködésére vonatkozó iratok. A bizottmány üléseirõl felvett jegyzõkönyveket, továbbá a szegény és árvaügyekre vonatkozó számadásokat, naplókat és fõkönyveket tartalmazza. Kutatási segédlet nincs.
1778-1847

(1888)

1064
Gyõr város adópénztárának iratai 1743-1848
9,80 fm

a.
Adóösszeírások 1743-1848

b.
Adólajstromok 1743-1848

c.
Adóelszámolások
A házak úgynevezett öleire kivetett adólajstromok és a befolyt összegekrõl vezetett elszámolások, továbbá a város által a megyének és a katonai kincstárnak átszolgáltatott adóösszegek elszámolásai: 1712 - 1849-ig terjedõen. A nagyalakú csomók tékákban, a számadásfüzetek pedig mindegyik csomóban idõrendben lettek elhelyezve. Kutatáshoz segédeszköz nincs.
1743-1848

1065
Gyõr város árvapénztárának iratai 1745-1847
4,50 fm

1066
Gyõr város vásári bíróságának iratai 1836-1844
0,08 fm

1067
Gyõr város vásári csendõrségének iratai
A Gyõri vásári bíróság és vásári csendõrség által vezetett jegyzõkönyvek. A vásári bíróság a vásári adás-vétel folytán keletkezett és szóbelileg bejelentett panasz ügyében ítélkezett. A vásári csendõrség az országos vásárok alkalmával történt lopásokra, kihágásokra és rendbontásokra ügyelt. A közrendõri feljegyzések, a kéjhölgyek vizsgálatai címû csomók rendezetlenek.
1829- 1848
0,15 fm

1068
Gyõr város kapitányi hivatalának iratai 1827-1848
0,08 fm

***

1069
Gyõr város törvényszékének iratai 1743-1848
64,30 fm

a.
Jegyzõkönyvek 1760-1848 (1850)

Fellebezett vagy hosszú ideig elhúzódó perek füzetekbe másolt másodpéldányai, amelyek a perre vonatkozó összes adatokat együtt tartalmazzák. Egy-egy füzet legtöbbször egy per anyagát tartalmazza. Kutatáshoz segédlet nincs.

b.
Törvényszéki ügyviteli iratok 1774-1847

c.
Mandata Regia in Juridicis 1743-1836

Törvénykezési ügyekben Gyõr városához érkezett királyi parancsok: 1603-1835-ig. Az iratok 1-1641-ig tartó sorszám szerint rendezve. Az érdekeltek neveit tartalmazó névmutató az irat keletkezési évére és számára utal. Kutatni a névmutató segítségével lehet. A mutató egybe van kötve a Mandata Regia in Politicis sorozatával.

d.
Mandata Regia in Criminalibus 1743-1835

Gyõr város törvényszékéhez érkezett királyi végdöntések bûnfenyítõ ügyekben. Iratok idõrendben sorszámozva 1-118-ig terjedõ számokkal. A névmutató az érdekelt személyek neveit tartalmazza és az irat keletkezési évére, számára utal. Kutatni a névmutató segítségével lehetséges. A mutató egybe van kötve a Reorum Examina és a Proccesus Criminales sorozat mutatójával.

e.
Mandata tavernicalia 1744-1770

f.
Mandata Tabulae Septemviralis 1785-1790

A hétszemélyes táblának Gyõr város törvényszékhez intézett parancsai, köriratai. Az iratok 1-616-ig terjedõ sorszámmal ellátva. A névmutató az irat keletkezési évére, számára és a régi elhelyezésére utal (ladula, fasciculus). Kutatni a névmutató segítségével lehetséges.

g.
Intimata Tabulae Regiae Judiciariae Budensis 1785-1790

A Budán székelõ kir. ítélõtábla leiratai a Gyõr városi törvényszékhez. Az iratok az idõrendet követve 1-88-ig lettek sorszámozva. 1789-tõl az 1790-dik évig azonban az iratok már nincsenek sorszámozva, sem a mutatóba bevezetve. A névmutató az irat keletkezési évére (régi elhelyezésére) és számára utal. Kutatni a névmutató segítségével lehet, illetve 1789 és 1790 közötti iratok átnézésével lehet.

h.
Hétszemélyes tábla és királyi táblai rendeletek könyve
Kutatni a kötet áttekintésével lehetséges. 1786-1788

i.
A Dunántúli kerületi tábla leiratai
Kutatni az iratok átnézésével lehetséges. 1786-1798

j.
Levelezések büntetõ perekben
Kutatni az iratok átnézésével lehetséges. 1743-1758

k.
Felségfolyamodások peres ügyekben
Kutatni az iratok átnézésével lehetséges. 1788-1827

l.
A törvényszékhez benyújtott folyamodások könyve 1837-1847

Gyõr sz. kir. város törvényszékéhez érkezett kérvények, panaszok, perfelvételek: 1783-1850. Iratok, folyamodások. Folyamodások mutatói: 1837,1838, 1839, 1846, 1847, 1848/49, 1850, (egy kivétellel töredék). A városi törvényszéki iktató/tárgyalási jegyzõkönyv sorszámának megfelelõ rendben, de az iratok a törvényszéki iratoktól külön csoportosítottak. Segédeszközként a törvényszéki iktató és mutató használható.

m.
Tiltakozások
Kutatni az iratcsomók átlapozásával lehet.
1790-1799

n.
Tiltakozások, eltiltások, intések 1743-1837

Kutatni az iratcsomók áttekintésével lehet.
o.
Gyõr város törvényszékén felvett rab és tanúvallomások bûnfenyítõ perekben (Reorum Examina)
Az iratokat idõrendbe szedték és sorszámozták. Ugyanebben a rendszerben csatolták a gyûjteményhez a késõbbi keletkezésû iratokat is. Az iratok 1-3383-ig tartó sorszámmal lettek ellátva. A névmutató az érdekelt személyek neveit tartalmazza és az irat keletkezési évére, számára (eredeti elhelyezésére) utal.
1743-1846

p.
Polgári perek 1743-1846

Gyõr város törvényszéke üléseirõl vezetett jegyzõkönyvek és a hozzájuk tartozó iratok és segédkönyvek tartoznak ebbe az iratsorozatba.. Az anyag fõképpen polgári pereket tartalmaz, bár kezdetben a bûnügyekrõl nem vezettek külön jegyzõkönyveket. Jegyzõkönyvek: 1760-1850-ig terjednek. Iktató: 1836 és 1857. Névmutató a jegyzõkönyvekhez: 1795-1812 és 1833-1842. 1843-1850-ig egybekötve a jegyzõkönyvekkel. Iratok: (polgári perek) 1600-1849. Névmutató az iratokhoz (Processus civiles): 1600-1849. Iratok: (Proccesus in Prothocollis reperibilis) XVII. sz. egy csomó. A gyõri püspöki, abdai és magyaróvári vámok ügyében vitt perek irományai: 1823-1825-ig egy csomóban találhatók.. A gyõri püspökségtõl 1846-ban megváltott vámok iratai, hozzákötve: acta ad excessus teloniales pertinentia: 1782-1825-ig egy csomó.A jegyzõkönyvekben az egyes ügyek évenként újrakezdõdõ sorszámozással jelölve. A névmutatók a jegyzõkönyv lapszámára és a bejegyzések számára utalnak. 1794-ig és 1813-tól 1832-ig nincsenek mutatók. Az iratokat idõrendbe szedték és folytatólagos sorszámozással látták el. Az iratok jelenleg 1-4964-ig futó sorszámmal vannak ellátva. Névmutatójuk csak az irat számára utal. A jegyzõkönyv és az ügyirat közötti összefüggés sehol nincs feltüntetve. A Processus in Proth. rep. sorozat iratai 1-43-ig sorszámozva. Kutatni a jegyzõkönyvekben általában a kötetek átnézésével lehet, kivéve azokat a fentebb említett éveket, ahol névmutatók is vannak. Az iratokban a kutatás névmutató alapján lehet. A Processus in Proth. rep. címû csomót a kutatónak egészében át kell tekintenie.

q.
Büntetõperek 1743-1847

Gyõr város törvényszékén bûnfenyítõ ügyekben vezetett jegyzõkönyvek és bûnfenyítõ ügyekben keletkezett iratok tartoznak 1720-1850-ig. A jegyzõkönyvhöz mutató nincsen. Az iratok 1-297-ig terjedõ sorszámozással vannak ellátva és egy csomó található 1825-1841 év jelzéssel ellátva. Ez utóbbi forrás együttes iratai nincsenek bevezetve a névmutatóba. A többi csomó irataihoz névmutató készült, amely az ügyben érdekelt felek neveit, az irat keletkezési évét és számát mutatja. A "Mutatóba fel nem vett fenyítõ ügyek, és a "Missiles in criminalibus" feliratú iratcsomó iratai részben idõrendben találhatók, részben rendezetlenek. Ezekhez mutató nincs. Kutatni a fentiek szerint lehetséges.

r.
Peres ügyek jegyzõkönyve
Kutatni a két kötet átlapozásával lehet. 1743-1849

s.
Tárnokszéki perek másolati jegyzõkönyve 1743-1837

Tárnoki székek üléseirõl vezetett jegyzõkönyvek találhatók ebben az állagban. Jegyzõkönyvek: 1744-1835-ig terjednek. Az 1801-dik évtõl mutatóval egybekötve. A jegyzõkönyvek 1744-ben kezdõdnek, ez a könyv azonban tartalmazza az 1551-tõl az 1618-dik évig tartó jegyzõkönyvek tartalmi kivonatát is. Mutatók csak az 1801-dik évtõl állnak a kutató segítségére. Ezek részben betûrendben tartalmazzák az érdekelt felek neveit, részben lajstromok, vagyis az ügyek sorrendjében tartalmazzák a fenti adatokat.

 << Vissza