Törvény az államtitokról és szolgálati titokról

Törvény az államtitokról és szolgálati titokrólMelléklet az 1995. évi LXV. törvényhez
ÁLLAMTITOKKÖRI JEGYZÉK

ÁLTALÁNOS ADATFAJTÁK
1. Az Alkotmány 19.§-a (3) bekezdésének g), h), i) és j) pontjában meghatározott, a hadiállapot kinyilvánításával, rendkívüli állapot vagy szükségállapot kihirdetésével kapcsolatban az Országgyűlés ülésén vagy a bizottságok munkája során, továbbá a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról hozott országgyűlési döntés meghozatala során keletkezett adat, az Alkotmány 19/E.§-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos intézkedések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
2. A hadiállapot kinyilvánításával, rendkívüli állapot vagy szükségállapot kihirdetésével kapcsolatban keletkezett adatok, továbbá a fegyveres erők és polgári védelem külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, külföldi vagy nemzetközi fegyveres erők magyarországi tartózkodásáról vagy az ország területének igénybevételéről hozott országgyűlési döntés meghozatala előtt keletkezett adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
3. A háborús jogszabályok előkészítésével kapcsolatos adatok, tervezetek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
4. A Magyar Köztársaság fegyveres erőinek és rendvédelmi szerveinek mozgósításával, az ország honvédelmi felkészítésével és irányításával, a fegyveres erők és a hadiipar fejlesztésével összefüggő kormányzati tervek, dokumentumok, határozatok és az ezek végrehajtásával kapcsolatos, az érintett közigazgatási szervek által készített dokumentumok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
5. Az Alkotmányban rögzített minősített időszakokra kidolgozott rendkívüli intézkedéstervezetek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
6. A honvédelmi felkészüléssel és az országmozgósítással kapcsolatos minisztériumi tervezési és felkészülési tevékenységgel összefüggő, az egyes minősített időszakokra vonatkozó ágazati szintű összesített termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek, továbbá védőlétesítmények országos számítógépes nyilvántartási adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
7. A gazdaságmozgósításra, valamint a különböző állami készletekre és tartalékokra, így különösen a Gazdaságbiztonsági Tartalékra, Állami Egészségügyi Tartalékra vonatkozó összesített tervek, adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
8. A rendkívüli állapotban érvényesítendő irányításhoz szükséges vezetési pontok rendszere és a velük kapcsolatos iratok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
9. A Magyar Köztársaság védelmével, a nemzetbiztonsággal összefüggésben a minősített helyzetekben érvényesítendő kormányzati tervek, intézkedések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
10. A honvédelmi, nemzetbiztonsági, hadiipari tevékenység irányításával kapcsolatos adatok, az ország védelmével, biztonságával összefüggő vezetés és működés, béke és háborús irányelveinek okmányai, a vezetési pontok rendszere, adatai és az ezekkel kapcsolatos iratok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
11. A nemzetközi együttműködés során külföldi államokkal, kormányokkal, szervekkel, szervezetekkel folytatott tárgyalások és megállapodások előkészítő adatai, továbbá az érintett felek által titoknak nyilvánított megállapodás, a nemzetközi kapcsolatokat érintő intézkedéstervezetek, valamint külföldi szervek és szervezetek által titkossá nyilvánított, és az illetékes kormányzati vagy más közfeladatot ellátó szerv rendelkezésére bocsátott adat a felek által megállapított titkosítási időig, de
az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
12. A nemzetközi szervezetekben képviselendő magyar álláspont, az ezzel kapcsolatos kormányszintű jóváhagyást vagy országgyűlési megerősítést igénylő előterjesztések, döntések, valamint a nemzetközi szervezetekben képviselt magyar érdekek védelmével kapcsolatos adatok és információk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
13. A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testületek működésével összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra készült adat, valamint az e testületek üléseiről készült összefoglaló emlékezető vagy jegyzőkönyv.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
14. A nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági, illetőleg honvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű kutatási-fejlesztési eredmények, találmányok, számítástechnikai fejlesztési tervek adatai, így különösen a műszaki leírások, tervdokumentációk a vonatkozó munkák megbízója által meghatározott ideig, illetve a jogszerű publikálás vagy szabadalmazás előtt.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
15. A fegyelmi, büntető- és egyéb hatósági ügyek azon iratai, amelyek államtitok megsértésével kapcsolatban keletkeztek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
16. Államtitkot képező adatok feldolgozását szolgáló számítástechnikai, informatikai rendszerek, applikációk és dokumentációk, továbbá nem minősített adatok feldolgozásával létrejövő minősített adatállomány védelmére rendszeresített eljárások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
17. Az államtitok, szolgálati titok védelmére szolgáló rejtjeltevékenységgel összefüggő adatok és eszközök.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
18. Az államtitok- és szolgálati titokkörbe rendelt anyagi vagy szellemi értékek védelmére szolgáló technikai rendszer adatai, dokumentációi.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
19. A személyi igazolvány és más, hatóságok által kiállított és kiadott, személyazonosításra is használt vagy használható, továbbá általános és széles körű jogosultságot biztosító igazolványok, így különösen az útlevél, jogosítvány, minisztériumok, rendvédelmi szervek szolgálati igazolványai hamisítás elleni védelmét lehetővé tevő biztonsági elemek és eljárások leírása.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
20. Az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények rendeltetésével, elhelyezésével, védelmi berendezésével és működésével kapcsolatos adatok és dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
21. A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek ellenőrzéseiről készített jelentések, amennyiben azok a titkos információgyűjtés körébe tartozó eszközök, erők és módszerek alkalmazására, valamint az államtitok körébe tartozó adatokra, témákra (is) vonatkoznak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
22. A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek terrorelhárítás, valamint a szervezett bűnözés felderítése érdekében megvalósuló együttműködésében keletkezett olyan adatok, amelyek nyilvánossága az együttműködés eredményességét negatívan érintené.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
23. Védett tudományos, gazdasági vagy szolgáltató jellegű objektumok, így különösen nukleáris létesítmények (Paksi Erőmű, Százhalombatta, kísérleti kutató reaktorok) biztosításával, védelmi rendszerével kapcsolatos iratok, nukleáris üzemanyagok szállításával, engedélyezésével, őrzés-védelmével kapcsolatos információk és minden olyan nukleáris vagy sugárzó anyagra vonatkozó információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a rendvédelmi szervek erre irányuló tevékenységének hatékonyságát és eredményességét hátrányosan befolyásolhatja.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
24. A fegyver- vagy kábítószer-kereskedelmet érintő, pénzmosás gyanújára utaló adatok, a pénzmosás bűncselekmények felderítését eredményező minden információ, ami nem tartozik a büntetőeljárás keretébe.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
25. A közgyűjtemények biztonsági berendezéseire, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, történelmi emlékek (különösen a koronázási jelvények) őrzésére, befogadási helyeire vonatkozólag a rendőrség által készített őrzésvédelmi jegyzőkönyvek, konkrét őrzési tervek, őrhelyvázlatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.

A melléklet 13. pontja az 1999. évi CXIII. törvény 2.§-ával megállapított szöveg.

KÜLÖNÖS ADATFAJTÁK

Legfőbb Ügyészség
26. A Be. 127.§-ának (3) bekezdése és 139.§-ának (3) bekezdése szerinti eljárásban az együttműködő gyanúsítottra vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
27. Az ügyészi szervezetben államtitokkörbe tartoznak:
a) az ügyész hivatali tevékenysége során a külső szerv államtitkot is tartalmazó iratainak vizsgálatából származó adatok,
b) az ügykörében eljáró ügyész - államtitkot tartalmazó iratokba történő - betekintési jogosultságából származó adatok,
c) az ügyész bíróság előtti tevékenysége során keletkezett - államtitkot tartalmazó - iratokból származó adatok,
d) az államtitkot képező adatokra vonatkozó vagy ilyen adatok felhasználásával készült szakértői vizsgálatok vélemények, elemzések,
e) az államtitkot érintő jogszabályokkal kapcsolatos javaslatok vagy más, hivatalból tett kezdeményezések, más szervektől és állampolgároktól érkező - államtitkot is tartalmazó - beadványok,
f) azok az összefoglaló jelentések, amelyek államtitoknak minősített statisztikai vagy egyéb adatokat tartalmaznak,
g) az ügyészség fegyelmi ügyeinek olyan iratai, amelyek államtitok megsértésével kapcsolatosak, és államtitkot tartalmaznak,
h) államtitkot tartalmazó számítástechnikai adathordozók, valamint ezek feldolgozását szolgáló informatikai rendszerek, programok és dokumentációk,
i) az Alkotmányban szabályozott minősített időszakra vonatkozó és államtitkot tartalmazó jogszabálytervezetek és ezzel kapcsolatos iratok,
j) a védelmi felkészítés és országmozgósítás Legfőbb Ügyészség által elkészített, az ügyészségre vonatkozó belső normái.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.

Magyar Nemzeti Bank

28. A bankjegypapírban, illetve a bankjegynyomtatás során alkalmazott, a hamisítás elleni védelmet lehetővé tevő biztonsági elemek leírása.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
29. A jegybank védelmi célú tartalékainak elhelyezésére, valamint őrzésére vonatkozó tervek, adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
30. A jelentősebb árfolyam-politikai döntés érvényesülésének napja és mértéke.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: az erre vonatkozó kormánydöntésig.
Megelőzési szolgálat
30/A. A Megelőzési Szolgálat (a továbbiakban: MSZ) tevékenységi körében államtitokkörbe tartoznak:
a) A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási szabályai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
b) Az MSZ konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő tevékenysége során keletkezett és az ehhez kapcsolódó minden konkrét adat a büntetőeljárásban történő felhasználásig, valamint a nyilvántartásaik, tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
c) A Be. 127.§-ának (3) bekezdése és 139.§-ának (3) bekezdése alapján ügyészi jóváhagyással megtagadott, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések, amelyek az együttműködő gyanúsítottra vonatkoznak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
d) A bűncselekmények felderítése során keletkezett információk, amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretében.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
e) A nemzetbiztonsági szolgálatoknak az MSZ-szel történő együttműködéséből származó olyan adatok, amelyekből a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége megállapítható.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
f) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 65.§-a alapján létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
g) Az MSZ-szel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§ (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
h) Az MSZ titkos információgyűjtésével kapcsolatos oktatási célú kiadványok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.

A melléklet 30/A. pontja és a címe az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Belügyminisztérium
Határőrség

31. A felderítő szervek által végzett titkos információgyűjtés eszközeinek, erők és módszerek alkalmazásának belső szabályai, valamint a nyilvántartásukra vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
32. A titkos információgyűjtéssel kapcsolatos oktatási célt szolgáló kiadványok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
33. A felderítő szerveknél a konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő tevékenység során keletkezett és ehhez kapcsolódó minden konkrét adat a büntetőeljárásban történő esetleges felhasználásig, valamint a nyilvántartásaik tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
33/A. A Határőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§ (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
34. A bűncselekmények operatív felderítése során keletkezett információk, amelyek nem tartoznak a büntetőeljárás keretébe.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
35. A Határőrség által őrzött objektumok biztosítási, őrzési és védelmi tervei, amennyiben az együttműködő felek az államtitokkénti minősítésében megegyeztek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év.
36. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a Határőrséggel történő együttműködéséből származó olyan adatok, amelyekből a titkosszolgálati jelenlét megállapítható.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
37. A határforgalom-ellenőrzés keretében alkalmazott személyekre vonatkozó nyilvántartások és egyedi adatok, amennyiben az adatok személyek konkrét azonosítására alkalmasak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év.
38. Az államhatáron történő erőszakos cselekmények elhárításával kapcsolatos dokumentumok és tervek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
39. A felderítő, mozgósítási, határforgalmi, informatikai szervek ellenőrzéséről készített jelentések, amennyiben azok az államtitokkörbe tartozó adatokra, témákra is vonatkoznak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
40. A Magyar Köztársaság védelmi koncepciójából adódó "Alkalmazási Tervek".
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
41. Az Alkotmány 19.§-a (3) bekezdésének i) pontjából adódó konfliktuskezelési tervek és a velük kapcsolatos anyagok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év.
42. A Határőrség rendkívüli állapot, illetve szükségállapot időszakában történő alkalmazására vonatkozó tervek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év.
43. A Határőrség készültségi, harckészültségi, riasztási rendszerével kapcsolatos okmányok, tervek, jelentések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év.

A melléklet 33/A. pontja az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Rendőrség

44. Háború, rendkívüli, illetve szükségállapot esetén a rendőri csapaterő irányítására létrehozott Országos Törzs és a Terrorelhárítási Koordinációs Bizottság működésével kapcsolatos valamennyi információ.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
45. A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának eljárási szabályai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
46. A Rendőrség szolgálatának konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő tevékenysége során keletkezett és ehhez kapcsolódó minden konkrét adat a büntetőeljárásban történő felhasználásig, valamint a nyilvántartásaik, tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
46/A. A Rendőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§ (8) bekezdése alapján az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
47. A Be. 127.§-ának (3) bekezdése és 139.§-ának (3) bekezdése alapján ügyészi jóváhagyással megtagadott, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések, melyek az együttműködő gyanúsítottra vonatkoznak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
48. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a 68/B.§-a alapján létrehozott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
49. A Rendőrség titkos információgyűjtésével kapcsolatos oktatási célú kiadványok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
50. A védett személyek és objektumok biztosítási, őrzési és védelmi tervei, a hírközlő és biztonsági berendezések működésére, elhelyezésére vonatkozó adatok, dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
51. A köztársasági elnöki, valamint a miniszterelnöki rezidenciákra, a kormányvendégházakra vonatkozó építészeti tervdokumentációk, az épületátalakítási, felújítási tervek, a biztonsági rendszer működésével kapcsolatos adatok, dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
52. Az Állami Futárszolgálat feladataival kapcsolatos végrehajtási tervek, a szolgálat rendkívüli időszakra való felkészülésével kapcsolatos tervokmányok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
53. Az Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek részletes útvonal adatait tartalmazó összesített (országos és regionális) kimutatások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
54. A kormányzati védett és titkosított zártláncú hálózat és berendezései, a működésére, valamint elhelyezésére vonatkozó összesített adatok, dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
55. Az Adatfeldolgozó Hivatal által üzemeltetett, a BM és az ORFK által közösen létrehozott és használt országos számítógépes távadatfeldolgozó hálózati rendszer igénybevételét biztosító jogosultsági rendszerben és a jogszerű igénybevétel ellenőrzését szolgáló naplózási rendszerben kezelt azonosító és jelszó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.

A melléklet 46/A. pontja az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A melléklet 48. pontja az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Polgári Védelem

56. Az országmozgósítás komplex állami terveihez szükséges prognózis tanulmányok, koncepciók, javaslatok, előterjesztések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 15 év.
57. Az állami vezetés háborús vezetési pontjain működő polgári védelmi munkacsoportok konkrét tervei, a vezetési pontok híradásával, álcázásával összefüggő adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
58. A kitelepítésre tervezett intézmények és szervek megjelölése, a kitelepítés és befogadás tervei, a háborús kitelepítés-befogadás összesített tervezésével, rendszerével és irányításának rendjével kapcsolatos adatok, a kitelepítés útvonalai, állomáshelyei, a végrehajtás időnormái.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
59. A polgári védelmi együttműködés tárgyában kötött nemzetközi szerződések, megállapodások, valamint a közös határ mentén lévő települések élet- és vagyonvédelmének komplex tervei, a szerződés, illetve megállapodás kötésekor a felek által kölcsönösen államtitoknak minősített adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.

Földművelődésügyi Minisztérium

60. Az ingatlanok különleges célra történő igénybevételének előzetes tervei és az ilyen célból elrendelt kitermelések adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
61. Az állatok járványos megbetegedésének megelőzésével és leküzdésével összefüggő jelentések és egyéb intézkedések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.

Honvédelmi Minisztérium

62. A Magyar Köztársaság védelmét szolgáló, honvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú találmányra, gyártmányra, védelmi beruházásra, valamint védelmi képesség fejlesztésére vonatkozó olyan adat, amelyből azok lényege megismerhető.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
63. A Magyar Honvédség hadrendje és létszámos hadrendje, hadrendi kivonata seregtest szintig bezárólag, valamint a hadászati anyagi készletek megalakítására, fenntartására és széttelepítésére vonatkozó összesített adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
64. Az állami és katonai felső vezetés háborús vezetési pontjainak helyére, béke és háborús működésére, az álcázásukkal összefüggő feladatokra, az egyes vezetési pontok védelmi képességére, készenlétbe helyezésére vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
65. A védelmi felkészítés és országmozgósítás kormányzati szintű irányítására-vezetésére vonatkozó összesített tervek, okmányok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
66. A kormányzati célú frekvenciafelhasználók frekvenciagazdálkodással kapcsolatos konkrét adatait összesítő kimutatások, nyilvántartások adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
67. A Magyar Honvédség vezetési és fegyverirányítási rendszerei frekvencia felhasználásának összesített részletes adatai (frekvencia, sugárzási paraméterek, telephely, berendezés típusa, rendeltetése).
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
68. A Magyar Honvédség harckészültségi, riasztási és értesítési rendszerével kapcsolatos okmányok, tervek, elgondolások, javaslatok, jelentések, valamint a mozgósítási készségről, a hadrafoghatóság szintjéről szóló összesített értékelések, jelentések seregtest szintig bezárólag, továbbá a katonai kerületek, a velük azonos vagy magasabb szintű katonai szervezetek teljes készenlétbe helyezésének tervei és az ehhez kapcsolódó, az egész szervezetre vonatkozó okmányok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
69. A katonai repülőgép-felismerő rendszerek belső kódjai, működési paraméterei, továbbá az ezekre vonatkozó kulcs- és egyéb dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
70. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség híradása megszervezésének összesített terve, a rendszeresített információvédelmi eszközök, ezek kulcsdokumentációi, minősített tartozékai és alkatrészei, a számítástechnikai eszközök, amennyiben rejtjelző programot működtetnek, más rendeltetésű eszközök rejtjelzést megvalósító részegységei, valamint a rejtjelbiztonsággal összefüggő dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
71. Más országok védelmi minisztériumaival és hadseregeivel kötött olyan együttműködési megállapodások és szerződések, ezek tervei, valamint az azok alapján továbbított minősített adatok, illetve haditechnikai eszközök azon adatai, amelyeket a felek kölcsönösen államtitoknak minősítettek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
72. A nem diplomáciai érintkezés során szerzett, a külállamok politikai, gazdasági, katonai, pénzügyi, kulturális helyzetére, valamint kormányközi és más nemzetközi szervezetekre vonatkozó, hivatalos módon hozzá nem férhető adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
73. A Magyar Honvédség más rendvédelmi szervekkel történő együttműködési tervei.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
74. Az ország hadszíntér előkészítésével kapcsolatos központi tervek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
75. A katasztrófaelhárítás tervei.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
76. A Magyar Honvédség hadrafoghatóságának összesített adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
77. Minősített időszakra vonatkozó tárcaszintű költségvetési számítások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
78. A légvédelmi és repülő készültségi erők alkalmazását szabályozó központi rendelkezések és a készültségi erők alkalmazásának tervei.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala és a Szakértői Intézetek Büntetés-végrehajtás teljes szervezete
79. A minisztérium és a Bv. testület honvédelmi felkészítésére vonatkozó tervek, dokumentumok, határozatok, valamint a büntetés-végrehajtás magasabb készenlétbe helyezésére készült okmányokban rögzített adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
80. A Bv. testület költségvetésében megjelenő nem nyilvános adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
81. A titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésével kapcsolatos adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

82. A külkereskedelmi fizetési mérleg alakulásáról készített előzetes prognózisok, számítások, elemzések, megállapítások (kivéve a növekedési ütemeket), a fizetési mérleg javítására hozott korlátozó vagy tiltó intézkedések, a pénzügyi likviditás összefoglaló adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
83. A hadiipari gyártással kapcsolatos termelési, értékesítési, beruházási összesítő adatok, a hadiipari termelőképességre és az ezzel kapcsolatos beruházásokra, a hadiipari export-import összetételére és irányultságára, a hadiipari termékek hazai elosztására vonatkozó részadatok halmaza.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
84. Az ipar és kereskedelem honvédelmi felkészítésével kapcsolatos tervek és dokumentumok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
85. A haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazására vonatkozó, illetve az eszközök mennyiségét feltüntető adatok, az engedélyezéssel összefüggő irányelvek és határozatok, továbbá az exportellenőrzési tevékenységgel összefüggő adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.

Környezetvédelmi és Területfejlesztési minisztérium

86. A külképviseletek (nemzetközi szervezetek) épületével kapcsolatosan az építésügyi hatósági engedélyezési feladatokat ellátó hatóságok rendelkezésére bocsátott tervdokumentációk és egyéb műszaki adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
87. Háború esetén a ballisztikát befolyásoló hőmérséklet, szélsebesség, szélirány és légnyomás adatai, radarinformációk, rádiószondás mérések adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

88. A vasúti hadimenetrend.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
89. A polgári repülés (légijárművek, repülőterek, berendezések) elleni jogellenes cselekmények megelőzésére, megakadályozására és elhárítására vonatkozó tervek, intézkedési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, jelentések, valamint az említett célból a társszervekkel kötött együttműködési megállapodások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
90. A "K" távbeszélő központok és a hozzájuk csatlakozó állomások összesített műszaki adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
91. A távközlési hálózatban a minősített helyzetekre vonatkozó távközlési rendszer aktivizálási és üzemeltetési intézkedési terve, meglévő és a fejlesztések, beruházások során keletkező rendszertechnika és összesített műszaki leírásainak dokumentációja, kizárólagos céljára létesített kábelek nyomvonalas nyilvántartása és törzskönyve, védett objektumaira, azok rendeltetésére, berendezéseire és működésére vonatkozó dokumentáció.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
92. A műsorszóró és rádiótávközlési adóállomásoknak a minősített helyzetekben való működtetésével kapcsolatban előkészített rendszertechnikai és aktivizálási intézkedési tervei.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.

Külügyminisztérium

93. A Magyar Köztársaság és valamely külállam közötti diplomáciai, konzuli kapcsolatok felvételére, szintemelésére, szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó olyan adatok és információk, amelyeket a felek kölcsönösen titokká nyilvánítottak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
94. A Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekbe történő belépésére, ilyenekből való kilépésére vagy a tagság szüneteltetésére vonatkozó egyes adatok, javaslatok, irányelvek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
95. A diplomáciai érintkezés és a külügyi munka során szerzett, illetve keletkezett, egyéb módon nem megszerezhető vagy hozzáférhető politikai, katonai, gazdasági, pénzügyi, kulturális és egyéb jellegű nemzetközi szervezetekre vonatkozó, információk (adatok, vélemények, álláspontok és értékelések), melyek a tartalmuk miatt vagy a forrás védelme szempontjából minősülnek államtitoknak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 70 év.
96. A Külügyminisztérium és a külképviseletek biztonságával, az állam- és szolgálati titok védelmének hírközlési és egyéb eszközeivel és módszereivel összefüggő minden adat és információ, továbbá minden rejtjelezetten továbbított szöveg.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

97. A határon túli magyarokat, a magyarországi kisebbségeket, a magyarországi menekülteket érintő rendkívüli intézkedések, adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Nemzetbiztonsági Szolgálatok

98. A Hivatalok szervezetére és működésére, a tevékenység irányaira, a konkrét információs igényekre vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
99. A Hivatalok és szervezeti egységeik szervezeti és működési rendjét, tevékenységét szabályozó belső rendelkezések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
100. A nemzetbiztonsági információk, azok értékelése, elemzése, feldolgozása és a Hivatalok tájékoztató tevékenysége.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
101. A Magyar Köztársaság külpolitikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekének érvényre juttatása érdekében a kormányzati tevékenységhez szükséges információk megszerzésére, elemzésére, feldolgozására, hasznosítására, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítésére szolgáló tevékenység szervezésére és végrehajtására vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
102. A Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati tevékenységre, valamint ennek felderítésére és elhárítására vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
103. Az állam elleni bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, megakadályozására vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
104. A nemzetbiztonságot veszélyeztető szervezett bűnözésről, a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotó elemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes forgalmáról beszerzett információk és a felderítésükkel kapcsolatos adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
105. A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák illegális forgalmának megelőzésére, felderítésére és megakadályozására vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
106. A fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek törvényben meghatározott körének nemzetbiztonsági védelme és ellenőrzése során keletkező adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
107. A kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek és létesítmények nemzetbiztonsági védelmének feladataival összefüggő információk, az ehhez kapcsolódó tevékenység és a biztonsági berendezésekre vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
108. A Hivatalok műveleti tevékenységére, annak szervezésére vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
109. A Hivatalokkal együttműködő természetes és jogi személyek kilétére, nemzetbiztonsági jellegű tevékenységére vonatkozó információk és az ezzel összefüggő valamennyi adat.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
110. A titkosszolgálati eszközökre, módszerekre, eljárásokra és ezek alkalmazására vonatkozó minden adat, illetve az ilyen úton keletkezett minden információ.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
111. A Hivatalok feladatainak ellátásához szükséges technikai rendszerek és eszközök, valamint az azok kutatására, fejlesztésére vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
112. A Hivataloknál üzemeltetett számítástechnikai rendszerek, berendezések védelmi rendszere, a működésük ellenőrzésére alkalmazott speciális eljárások, módszerek, berendezések, az ezekkel kapcsolatos kísérleti, fejlesztési munkák, az ellenőrzési tervek és jegyzőkönyvek, az ellenőrzés tapasztalatait értékelő összesítő jelentések, a számítástechnikai rendszerek biztonságával kapcsolatos értékelések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
113. A Hivatalok tevékenységét érintő adatfeldolgozást végző számítástechnikai rendszereknél, számítógéphálózatoknál alkalmazott, illetve alkalmazásra tervezett szoftver útján történő titkosítással, rejtjelzéssel kapcsolatos valamennyi adat, a kidolgozás és az alkalmazás valamennyi fázisában, valamint a bejelentkezési és jelszó ellenőrzési eljárások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
114. A Hivatalok konkrét viszonyaira kidolgozott, a számítástechnikai eszközök és információk védelmét szolgáló valamennyi eljárásra és berendezésre vonatkozó adat.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
115. A Hivatalok feladatainak ellátásához szükséges adatkezelés, a nyilvántartások rendszerei, eszközei és módszerei, valamint a bennük tárolt és az általuk szolgáltatott adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
116. A Hivatalok adatkérése, adatbetekintése, az adatkezelési rendszerekben jelzések elhelyezésének ténye, illetve az adatnak a Hivatalok által történő birtoklása.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
117. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, az állami szervekkel, az önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalaival és intézményeivel, gazdálkodó és más szervezetekkel történő együttműködése során keletkező, a konkrét nemzetbiztonsági célt feltáró valamennyi adat.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
118. A Hivatalok nemzetközi együttműködésére vonatkozó, valamint az abból származó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
119. A Hivatalok személyi állományára, a nemzetbiztonsági jellegű köztisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati és munkaviszony létesítésére vonatkozó adatok, valamint az állomány biztonsági védelmére kötött megállapodások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 80 év.
120. A Hivatalok oktatási anyagai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
121. A Hivatalok állományával és objektumaival kapcsolatos biztonsági adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
122. A Hivatalok szervezeti egységeinek részletes évi költségvetési tervei, felterjesztési anyagai, részletes költségvetése, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan keletkezett iratok, elszámolások és egyéb adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
123. A nemzetbiztonsági szolgálatok által létrehozott fedőintézményekkel összefüggő nem nyilvános (a nemzetbiztonsági jellegre utaló), valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
124. A Hivatalok és szerveik értesítésével, riasztásával, a berendelésekkel, valamint a minősített időszakkal kapcsolatos adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
125. A Hivatalok alaptevékenységéhez kötődő beszerzésekkel kapcsolatos valamennyi adat.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Népjóléti Minisztérium

126. Az atomenergia békés célú hasznosítása során a fegyveres erők, valamint polgári intézmények és szervezetek közötti együttműködés keretében megszerzett minden olyan adat és információ, amelyből az előbbiek szervezetére, elhelyezkedésére, létszámára, felszereltségére és felkészültségére vonatkozó következtetést lehet levonni.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
127. Minden olyan nukleáris anyagra vagy sugárzó anyagra vonatkozó információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a bűnüldöző szervek tevékenységének hatékonyságát és eredményességét hátrányosan befolyásolhatja.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
128. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény V. fejezetében foglaltak alapján a tárcakutatási témapályázatok adatlapja, a beszámoló jelentések adatlapja.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
129. Az egészségügyi felkészülés szervezésére és működésére, a rendkívüli időszaki együttműködés módjára, tárgyára, idejére vonatkozó következő adatok:
a) az egészségügyi felkészüléssel kapcsolatos olyan adat (beszámoló, mérleg, kimutatás stb.), amely az állami egészségügyi tartalékkészletek mennyiségére és minőségére, a készletek tárolására és a telepítendő intézetekre vonatkozik.
b) a felkészülési tervek rendszerével kapcsolatos irányelvek, utasítások,
c) az egészségügyi rendszergyakorlatok anyagai,
d) a hazai és nemzetközi honvédelmi, egészségügyi jellegű kutatások terveivel és témáival kapcsolatos adatok,
e) az egészségügyi felkészüléssel kapcsolatos állásfoglalások, irányelvek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.
130. A népjóléti miniszter által egyedileg meghatározott, kiemelkedő jelentőségű tudományos kutatásra és eredményére vonatkozó adat.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Pénzügyminisztérium

131. A tervezett hatósági árváltozásokkal, adókkal, illetékekkel, vámtétel változásokkal, a költségvetéssel és a költségvetési beszámolóval kapcsolatos elképzelések, javaslatok, előterjesztések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
132. A Kormány gazdaságpolitikai stratégiájára vonatkozó javaslatok, tervezetek, háttérszámítások.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
133. Az állami forgóalap likviditási helyzetére vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 10 év.
134. A szelektív ellenőrzés stratégiájával kapcsolatos információk és dokumentációk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év.
135. A vám- és pénzügyőrség által használt okmányok és azonosító jelek, így különösen a zárjegy védelmével kapcsolatban alkalmazott módszerek adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 20 év.
136. A vám- és pénzügyőrség és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal információs rendszerével, zárt híradásával, adatátvitelével és frekvenciakijelölésével kapcsolatban létrejött megállapodások, rendszertervek, összesített adatok, valamint ezek védelmi rendszerének eszközei és adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 20 év.
137. A kábítószer-csempészet ellen tett belső intézkedések, az erre vonatkozó javaslatok, felderítési eszközök, módszerek adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 5 év.
137/A. A vám- és pénzügyőrségnél és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a büntetőeljárás megindítása előtt a felderítés során keletkezett információk a büntetőeljárásban történő esetleges felhasználásig.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
137/B. A vám- és pénzügyőrség és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerveinek konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyűjtő tevékenysége során keletkezett és ehhez kapcsolódó minden konkrét adat, a büntetőeljárásban történő esetleges felhasználásig, valamint az ezen adatokat tartalmazó nyilvántartásaik tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.
137/C. A titkos információgyűjtés eszközeinek, az erők és módszerek alkalmazásának belső szabályai, valamint a nyilvántartásukra vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
137/D. A titkos információgyűjtéssel kapcsolatos oktatási célt szolgáló kiadványok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
137/E. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 175.§-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 68/B.§-ában meghatározott fedőintézmények jellegével összefüggő, valamint a pénzügyi eszközeik forrását tartalmazó adatok.
137/F. A Be. 127.§-ának (3) bekezdése és 139.§-ának (3) bekezdése alapján ügyészi jóváhagyással megtagadott, illetve megszüntetett nyomozás során keletkezett előterjesztések, javaslatok és jelentések, melyek az együttműködő gyanúsítottra vonatkozó adatokat is tartalmaznak.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év."
137/G. A Vám- és Pénzügyőrséggel együttműködő személy és a fedett nyomozó kiléte, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 64.§ (8) bekezdése alapján, az ott megjelölt nyilvántartásokban lévő fedőadatok elhelyezésének ténye és az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90. év.
138. Az államháztartás távadatfeldolgozó rendszereinek igénybevételét biztosító jogosultsági rendszer, az ellenőrzési, naplózási funkciók szervezése, illetőleg dokumentációja.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

A melléklet 137/E. pontja az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A Melléklet 137/A-D. és 137/F. pontja az 1997. évi L. törvény 70.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A melléklet 136., 137/A-B. és 137/E. pontja az 1998. évi XCIII. törvény 19.§ (2)-(4) bekezdésével megállapított szöveg.
A melléklet 137/G. pontja az 1999. évi LXXV. törvény 60.§ (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Határon Túli Magyarok Hivatala

139. A határon túli magyarokkal kapcsolatos elemzések, koncepciók, fejlesztési tervek és irányok, amennyiben azok olyan adatokat, tényeket tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra kerülése hátrányosan érintheti a Kormány külpolitikáját vagy a határon túli magyarság érdekeit.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 75 év.

Magyar Szabványügyi Hivatal

140. A honvédelemmel, a polgári védelemmel és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos, a védelmi képesség mértékét tükröző fontosabb adatok, tervezetek, levelezések és jelentések.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.
141. A különleges hírközlő, információvédelmi eszközökre és riasztási berendezésekre vonatkozó adatok, az ezekkel kapcsolatos statisztikai adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 25 év.

Magyar Tudományos Akadémia

142. A nemzetgazdasági, illetve a belbiztonsági és honvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű fejlesztési tervek, kutatási, fejlesztési eredmények, találmányok, nagy jelentőségű újítások adatai (műszaki leírások, tervdokumentációk stb.) a szabadalmaztatás, illetve a jogszerű publikálás előtt, amennyiben a vonatkozó munkák megbízója, illetve koordinátora az államtitokként történő kezelés szükségszerűségére felhívja a figyelmet, illetve a saját hatáskörű titkosítás, melynek szükségessége az akadémiai tevékenység során merült fel.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Országos Atomenergia Hivatal
Országos Atomenergia Bizottság

143. A nukleáris üzemanyagok őrzésére, védelmére, szállítására vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
144. A nemzetközi és hazai nukleáris terrorizmus elleni védelem előkészületi adatai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
145. A nukleáris export-import engedélykérelmek nemzetbiztonsági vagy külpolitikai értékelésének hivatali iratai.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
146. A honvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű sugárvédelmi kutatásokra, találmányokra és készítményekre vonatkozó adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.
147. A nukleáris vagy más sugárveszélyes létesítményekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásról kötött két- és többoldalú nemzetközi egyezmények keretében kapott minden olyan információ, amelyre vonatkozóan a felek kikötötték, hogy csak az információt nyújtó fél előzetes hozzájárulása esetén adható tovább az egyezményben nem részes más államoknak vagy az egyezményben részt vevő felek erre fel nem jogosított szerveinek.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 30 év.

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

148. Az OMFB felügyelete alá tartozó tudományos és technológiai attaséi rendszer diplomáciai feladataiból adódó lehetőség- és eszköztár olyan információi és forrásai, amelyek a magyar pozíció erősítését, taktikai lépéseinek kialakítását, illetőleg a kormányzati döntések meghozatalát segítik.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 4 év.

Országos Találmányi hivatal

149. A honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből államtitkot képező szabadalmi és használati mintaoltalmi iratok és adatok.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50 év.

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

150. A szervezett bűnözésre vonatkozó adatok értékelése, elemzése eredményeként keletkezett újabb információk, a felderítések irányaira tett javaslatok, stratégiai döntéseket megalapozó információk.
Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év.

 << Vissza