Video archívum szabályzata

Video archívum szabályzataA Városi Levéltár Video Archívumának feladata, hogy gyűjtse és megőrizze mindazokat a film- és video felvételeket, amelyek Győr városának gazdasági, politikai, kulturális életéről információkat hordoznak, beleértve ebbe azokat a történeti értékű anyagokat is, amelyek az archívum megállapítása előtt keletkeztek. Megfelelő feldolgozás és segédletekkel való ellátás után az anyagot a kutatási, oktatási, valamint közművelődési célból nyilvánossá kell tenni.

A video archívum a Városi Levéltár anyagának részét képezi, kezelésére a Levéltári Törvény előírásait kell alkalmazni. Felhasználásakor, pedig figyelembe kell venni a Szerzői Jogvédelemről szóló törvény rendelkezéseit.

l. A video archívum átveszi a Győr Városi Televízió információs és történelmi értékkel bíró műsorainak kazettáit.

2. Kutatja és feltárja az ország különböző filmarchívumaiban őrzött győri vonatkozású dokumentumokat, azokról nyilvántartást állít fel. Kiemelkedő dokumentumokról másolatot készíttet és azt őrzi. Az így készült segédleteket nyilvánossá teszi.

3. A video archívum lehetősége szerint vásárolhat olyan video és film anyagokat, amely Győr városáról értékes, másként meg nem szerezhető történelmi információkat hordoz.

4. A video arhívum a kezelésébe került anyag állagának technikai védelméről, megőrzéséről gondoskodik. A megsemmisült, vagy bármely okból használhatatlan kazettákról jegyzőkönyvet vesz fel.

5. A video archívum szolgáltatásként jogi és magánszemélyeknek egyaránt másolatot készít a kért anyagról akkor, ha az nem ütközik a Szerzői Jogvédelemről szóló törvénybe. A másolat költségei a megrendelőt terhelik, a másolás díját a városi levéltár igazgatójának javaslatára a fenntartó szerv határozza meg. Az így keletkezett bevételt az archívum fenntartására kell fordítani.

6. A video archívumból eredeti kazetta nem kölcsönözheto, róla csak a kezelok által

készített másolat adható ki.

7. A kiadott másolatokról naplót kell vezetni, a naplóban (iktatott nyomtatványon) szerepelnie kell, a megrendelő nevének, címének, a másolásra kerülő anyag pontos meghatározásának, nyilatkoznia kell a másolat felhasználásának módjáról, valamint arról, hogy a másolat a továbbiakban sokszorosításra, közlésre stb., vagy magánhasználatra kerül-e?

8. A nyomtatványon szerepelnie kell, hogy a másolás díja, a Szerzői Jogvédelem alá eső jogokat és díjakat nem tartalmazza, azzal semmilyen összefüggésben nincs. Ezért a megrendelőt az nem jogosítja fel sugárzásra, sokszorosításra, bármi féle módon történő nyilvános közlésre, valamint a video másolat harmadik személynek történő átadására.

9. A másolat csak akkor adható ki, ha a 7. és a 8. pontban foglaltakról a másolatot kérő aláírásával hitelesített nyilatkozatott tesz.

10. A további felhasználásra kért anyag esetében a Szerzői Jogvédelemrol szóló törvény szerint kell eljárni, valamint a Levéltár a másolási díjon felüli díjazásra is igényt tarthat. Mindezekről írásos szerzodést kell kötni, a szerzodésnek mellékletként tartalmaznia kell az eredeti szerzői jog tulajdonosának (tulajdonosainak) a további felhasználáshoz való hozzájárulását.

11. Nem számítható fel másolási díj az eredeti jogtulajdonosnak, valamint a levéltárat fenntartó Győr Város Önkormányzatának.

12. A video archívumot munkaköri leírásban meghatározva a levéltár két szakalkalmazottja kezeli ezen szabályzat szerint.

a, ellátják a archívum napi feladatait, begyűjtés, tájékoztatás, átmásolás és ezek adminisztratív feladatai.

b, segédleteket készítenek az anyaghoz, raktári jegyzéket, név és tárgymutatót,

c, éves tervet készítenek más archívumokban őrzött, Győrre vonatkozó anyagok feltárására és e feltárási munkát elvégzik.

13. A video archívum éves munkaterve és költségvetése része a levéltár munkatervének és költségvetésének, annak egy elkülönített fejezete.

14. A szabályzat melléklete: l. másolatok kiadásának formanyomtatványa, 2. további felhasználást lehetové tevo szerzodés formanyomtatványa.

15. Ez a szabályzat 1997. január l-tol lép életbe.

 << Vissza