1809 - Franciák Magyarországon - nemzetközi konferencia - 2009

Győr Megyei Jogú Város Levéltára több neves országos intézménnyel összefogva, 12. alkalommal szervez tudományos konferenciát a MEDIAWAVE keretében. A napóleoni háborúk 1809-ben érték el Magyarországot és ezen elhíresült győri csata 200. évfordulója adja a konferencia témáját, neves haza és külföldi előadók részvételével.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően nem pusztán csak a konkrét eseményekkel kívánunk szembesülni, de szeretnénk bemutatni azt a korszakot, amely végül elvezetett a győri csatához. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az ide vonatkozó új kutatási eredményeknek, és fontosnak tartjuk olyan nemzetközi kutatók bemutatkozását is, akik e korszak szakértői és az európai történetírásba ágyazva mutatják be az eseményeket. Kiemelt figyelmet szánunk az utolsó nemesi felkelés ismertetésének. A konferencia jó alkalmat teremt arra, hogy rehabilitáljuk az elhíresült „győri szégyen"-ként bevonult győri csatát és nemcsak a történeti vonulatot kívánjuk megjelentetni, de szeretnénk rávilágítani a korszaknak a magyar irodalomban betöltött szerepére is. E nap a Győri Városháza Dísztermében elsősorban nagyközönségnek szánt, közérthető előadások lesznek. A szaktudományos hadtörténeti előadások - másnap - a Komáromi Erődben zajlanak.„Nemesi felkelés vagy insurrectio az 1809-es győri csatáig létező fogalom. A nemesi birtokhoz eleitől fogva hozzátartozott a honvédelmi kötelezettség. Régen, ha a haza veszélyben volt, a véres kard szertehordozására indultak a nemesek a hadba..."
- Fővédnök: Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy, főigazgató

Városháza
2009.ápr.29. 09:00
FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 - nemzetközi konferencia
- Üdvözlő beszédek: - SIMON RÓBERT BALÁZS Győr Város alpolgármestere
- Franciaország budapesti nagykövete, ŐEXCELLENCIÁJA RENÉ ROUDAUT
- A plenáris ülés levezető elnöke: - PROF. DR. GECSÉNYI LAJOS a Magyar Országos Levéltár főigazgatója
- PROF. DR. HABIL ZACHAR JÓZSEF D. SC.(BTK Modernkori Magyar Történelem Tanszék, egyetemi tanár, Eger, ny. ezredes): Háború, háború, háború... 17922-1815
- DR. VIZI LÁSZLÓ TAMÁS (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, tanszékvezető főiskolai tanár): Magyarország a francia háborúk korában
- DR. HAHNER PÉTER (Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs, egyetemi docens): Európa 1809-ben
- szünet Könyvbemutató - Economica Kiadó. Sorozatszerkesztő: Jean Philipp Ricolens, ny. tábornok
- DR. SOÓS ISTVÁN (MTA Történettudományi Intézet, Bp., tud. főmunkatárs): József főherceg nádor és a győri csata
- DR. LENKEFI FERENC (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., (Bécs) levéltáros-történész): Péchy Mihály győri várparancsnok ostromnaplója 1809. 06. 13-22.
- DR. NAGY-L. ISTVÁN (Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum, Pápa, történész, múzeumigazgató): "Igyekezzen ártani János főhercegnek..." Francia haditervek a magyarországi hadjárat idején
- KRISCH ANDRÁS (Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára, Sopron, főlevéltáros): Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban

2009.ápr.29. 13:00
FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 - nemzetközi konferencia
- Levezető elnök: DR. HABIL UJVÁRI GÁBOR (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, intézetigazgató, főiskolai tanár) - BEDNÁRCSIK GÁBOR (FORPLAN BT. Bp., mérnök): A kismegyeri major épületének, valamint környezetének elemzése építészeti szempontból
- WINKLER KLÁRA (Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő, egyetemi hallgató): A Pándzsa patak átjárhatóságának rekonstrukciója a Győri-csata idejére - DR. WINKLER GUSZTÁV (BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, Bp., adjunktus): A győri sánctábor kutatása és felmérése, az erődök rekonstrukciója
- NÉMA SÁNDOR (Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, Győr, igazgató, főlevéltáros): Győr vármegye működése a francia megszállás alatt
- PROF. DR. TÓTH FERENC (Nyugat-magyarországi Egyetem SEK, Szombathely, főiskolai tanár): Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadimérnökök szemével
- szünet
- DR. PHILIPPE ROY (hadtörténész, Sorbonne, Chadat): A francia haditengerészet Napóleon korában
- DR. HENRI ORTHOLAN (ezredes, hadtörténész, Musée des Invalides, Sorbonne, Párizs): A francia erődítmények Napóleon korában
- DR. ROBERT OUVRARD (Ausztria, Bécs, diplomata, hadtörténész): Eugene de Beauharnais herceg és az 1809-es hadjárat
- DR. BEKE MARGIT (Egyhátröténeti Bizottság, Bp., tudományos főmunkatárs): Habsburg - Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érsek

2009.ápr.29. 13:00
FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 - nemzetközi konferencia - városháza, barna terem
- Szekció levezető elnöke: DR. CSURGAI HORVÁTH JÓZSEF (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, levéltárigazgató, főlevéltáros)
- LUKÁCSI ZOLTÁN (Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, levéltárigazgató, főlevéltáros): Napóleon a katolikus prédikációkban
- KATONA CSABA (Magyar Országos Levéltár, Bp., főlevéltáros): A konyaktól Napólajosig - császár interpretáció, avagy egy sajátos utóélet
- TORDAI RITA (főiskolai hallgató, Miskolc): Amikor a császár nem a csatatéren hódít - Napóleon és a nők
- DR. ÓDOR IMRE (Baranya Megyei Levéltár, Pécs, levéltárigazgató, főlevéltáros): A somogyi nemesi felkelő lovasezred és az 1809. évi nemesi felkelés
- DR. TÓTH PÉTER (Miskolci Egyetem BTK, Középkori és Koraújkori Magyar Történelem Tanszék, egyetemi docens): Készülődés a franciák ellen a távoli Borsodban
- szünet
- KAPILLER IMRE (Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, főlevéltáros): "A léleknek erei bennem meglankadtak" (Egy felkelő főhadnagy viszontagságos élete és halála)
- MÁRFI ATILA (Baranya Megyei Levéltár, Pécs, főlevéltáros): Kultusz, emlékezet, a francia emlékmű Pécsett
- KOZICZ JÁNOS (Piarista Gimnázium, Kecskemét, történelem tanár): A kecskeméti nemesi bandérium 1809-es zászlaja
- VARGA ÁKOS ANDRÁS (Debreceni Egyetem BTK, Debrecen, PHD hallgató): Megváltozott hadviselés - Polgárok fegyverben

Kismegyer, emlékpark
2009.ápr.30. 09:00
FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 - nemzetközi konferencia
- DR. NÉGYESI LAJOS (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bp., oszt. vez. alezredes): A csata Kismegyeren - ismerkedés a küzdelem helyszínével

Komárom, Monostori erőd
2009.ápr.30. 10:00
FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 - nemzetközi konferencia
- Levezető elnök: DR. KEDVES GYULA (HM Hadtörténeti Múzeum és Könyvtár, igazgatóhelyettes)
- Megnyitót mond: VARGA ISTVÁN (Monostori Erőd Nonprofit Kft., üv. igazgató)
- DR. CSIKÁNY TMÁS D.SC. (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp., alezredes, tanszékvezető egyetemi docens): Komárom 1809-ben
- DR. CZIGÁNY ISTVÁN (Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettes, Bp., történész, alezredes): "Anakronizmus, vagy katonai célszerűség" A nemesi felkelés szerepe a Magyar Királyságban 1715-1789
- ÁCS TIBOR D.SC. (Bp., hadtöténész, nyugalmazott egyetemi magántanár, ny. ezredes): az ifjú Széchenyi főhadnagy a nemesi insurrectio vezérkarában...
- DR. FERDI I. WŐBER (ausztria, Bécs, történész): a napóleoni korszak kutatási eredményei Magyarországon
- DR. VLADIMÍR SEGES (Szlovákia, Szlovák Hadtörténelmi Intézet, Pozsony, hadtörténész): az insurrekció és a polgárőrségek a napóleoni háborúk idején - ebédszünet
- A Komáromi Monostori Erőd megtekintése. Bemutatja: DR. KOZMA ENDRRE ny. ezredes, a Monostori Erőd munkatársa
- DR. KEDVES GYULA (HM Hadtörténeti Múzeum és Könyvtár, igazgatóhelyettes): A lovasság megváltozott szerepe a napóleoni háborúkban
- DR. NÉGYESSY LÁSZLÓ (Bp., nyugalmazott vezető ügyész): a kecskeméti nemesség az 1809. évi inssurrectióban
- DR. PANDULA ATILA CSc. (ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszék, Bp., egyetemi docens): Tarsolyok (az utolsó) nemesi felkelések idején
- SOÓS PÉTER (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., gyűjteménykezelő): "A legtökéletesebb lőfegyver" - a napóleoni korszak gyalogsági puskái
- DR. KREUTZER ANDREA (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., gyűjteményvezető, muzeológus): Napóleoni díszművek a Hadtörténei Múzeum könyvgyűjteményében
- DR. MAKAI ÁGNES - DR. SZOLECZKY EMESE (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bp., történész, muzeológus, numizmatikus - gyűjteményvezető, főmuzeológus): Napóleon kori érmek a Hadtörténeti Múzeum numizmatikai gyűjteményében

 << Vissza